TiMSI WorkflowPack

Zarządzanie i optymalizacja procesów

to nasza specjalność

Więcej

TiMSI EZD

już ponad 60.000 użytkowników

naszego systemu EZD

Więcej

TiMSI e-Biuro

pakiet rozwiązań dla Twojej firmy

Więcej

TiMSI e-Urząd

kompleksowe rozwiązania

dla jednostek publicznych

Więcej

TiMSI e-Usługi

A2A, A2B, A2C

Więcej

Samorządy - ROAD SHOW 2017

Microsoft CityNext

Więcej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
+48 22 450 37 00

TiMSI WorkflowPack

wfp1

TiMSI WorkflowPack służy do modelowania i zarządzania ścieżkami przepływu pracy. Zamodelowane ścieżki oraz zaprojektowane formularze służące do obsługi ścieżek można w łatwy sposób udostępnić w aplikacji TiMSI e-Kancelaria.

TiMSI WorkflowPack stanowi kompleksowe rozwiązanie do obsługi całego cyklu życia procesów biznesowych. Dzięki komponentom zawartym w TiMSI WorkflowPack możliwe jest definiowanie procesów biznesowych, budowanie formularzy, kontrolowanie i wykonywanie instancji procesów, kontrolowanie i wykonywanie formularzy, zarządzanie danymi wpisywanymi w formularze. TiMSI WorkflowPack można traktować jako serwer procesów biznesowych. To właśnie on zarządza i wykonuje instancje procesów biznesowych oraz formularzy. Produkt ten można zintegrować z dowolną inną aplikacją (w szczególności „z pudełka” zintegrowany jest z produktem TiMSI e-Kancelaria umożliwiając spójne zarządzanie dokumentami w obrębie jednego Systemu). Dzięki temu do praktycznie każdej aplikacji, niezależnie od technologii w której została wykonana, można dodać obsługę procesów biznesowych. Obsługa ta może zostać dodana celem odwzorowania procesów zachodzących w Organizacji albo też w celu utworzenia zaawansowanego mechanizmu integracji na poziomie procesów kilku osobnych Systemów.

TiMSI WorkflowPack umożliwia:

 • tworzenie systemów uniwersalnych,
 • bezproblemową integrację pomiędzy systemami (w szczególności z TiMSI e-Kancelaria)
 • tworzenie systemów zorientowanych na procesy biznesowe.

TiMSI Workflow Server

TiMSI Workflow Server stanowi serce całego rozwiązania. Jest to produkt działający po stronie serwerów świadczących usługi i do prawidłowego działania wymaga bazy danych (np. SQL Server, Oracle) oraz serwerów aplikacyjnych zgodnych z technologią JEE.

TiMSI Workflow Server jest w pełni funkcjonalnym silnikiem wykonywania i zarządzania procesami biznesowymi zgodnym ze standardem BPMN 2.0. Dodatkowo funkcjonalność obsługi formularzy umożliwia pełną integrację procesów z formularzami prezentowanymi użytkownikom.

Podstawowe funkcjonalności silnika obsługi procesów biznesowych to:

 • możliwość tworzenia instancji procesów na podstawie definicji procesu,
 • zarządzanie cyklem życia instancji procesu – od utworzenia, poprzez przebieg, aż do archiwizacji,
 • przechowywanie informacji o aktualnych stanach instancji procesu,
 • wykonywania zdarzeń w sposób zautomatyzowany bazując na definicji zdarzenia zapisanej w definicji procesu,
 • wykonywanie zdarzeń przez użytkowników systemu z wykorzystaniem wbudowanej funkcjonalności obsługi formularzy,
 • możliwość sterowania przepływem procesu w zależności do danych przypisanych do procesu w tym możliwość stosowania formuł (arytmetyczne oraz logiczne),
 • obsługa użytkowników i grup użytkowników,
 • obsługa rozgałęzień zdarzeń w ramach procesu, obsługa zdarzeń równoległych, obsługa zdarzeń i przejść warunkowych, obsługa powrotów procesu do stanów poprzednich, możliwość wyboru dalszej ścieżki procesu (np. na podstawie wyników operacji czy też interakcji z użytkownikiem), obsługa przejść alternatywnych,
 • możliwość informowania użytkowników lub grup użytkowników z wykorzystaniem e-mail np. w momencie zmiany stanu procesu,
 • lista zadań dla użytkownika,
 • lista zadań dla grup użytkowników,
 • lista zadań wykonanych oraz do wykonania,
 • możliwość integracji danych słownikowych z innych systemów (za pomocą dostępu do bazy słowników lub usług typu Web-Service),
 • zgodność ze specyfikacją BPMN 2.0.

Podstawowe funkcjonalności silnika obsługi formularzy:

 • obsługa formularzy zdefiniowanych w TiMSI Workflow Forms Builder
 • możliwość wyświetlania formularza w przeglądarce WWW,
 • możliwość udostępnienia formularza systemowi korzystającemu z produktu,
 • składowanie danych wprowadzonych do formularza w bazie danych dla formularzy,
 • możliwość udostępniania danych wprowadzonych do formularza w postaci pliku XML,
 • obsługa cyklu życia formularza,
 • integracja formularza ze zdarzeniem zdefiniowanym w definicji procesu biznesowego.
wfp1

 

TiMSI Workflow Forms Builder

TiMSI Workflow Forms Builder jest komponentem umożliwiającym tworzenie formularzy, które można wykorzystać w procesach workflow. TiMSI Workflow Forms Builder udostępnia graficzny edytor WYSIWYG umożliwiający łatwe tworzenie formularzy wraz z ich wizualizacją, Komponent zapewnia wiele zaawansowanych mechanizmów tworzenia formularzy jak chociażby możliwość pobierania danych do formularza z systemów zewnętrznych, możliwość walidacji danych, możliwość definiowania reguł walidacyjnych, obsługa Xforms, obsługa załączników i obrazków, internacjonalizacja.

Utworzone formularze z wykorzystaniem TiMSI Workflow Forms Builder uruchamiane są z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Formularze do poprawnej pracy nie wymagają instalacji dodatkowych rozszerzeń do przeglądarki internetowej.

Główne cechy modułu TiMSI Workflow Forms Builder:

 

 • umożliwia umieszczenie na tworzonym formularzu m.in. pól typu:
  • obrazek wczytany z pliku (również jako tło formularza),
  • etykieta pola,
  • pole tekstowe z określenie typu, formatu i długości danych, z możliwością podpięcia kalendarza,
  • pole typu textarea,
  • pole typu combo box (zdefiniowany statycznie lub też dynamicznie z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł danych),
  • pole opcji z możliwością ustawienia wartości domyślnej,
  • pole typu radio button,
  • grupa pól typu radio button,
  • pole typu link,
  • pole typu załącznik (plik),
  • przyciski akcji,
 • umożliwia tworzenie formularzy wielostronicowych wraz z przyciskami nawigacyjnymi,
 • umożliwia prace edytorskie z formularzem takie jak zmiana wykorzystanych czcionek i ich atrybutów, zmiana tła i ułożenia poszczególnych pól,
 • umożliwia wstawianie tabel,
 • umożliwia określenie prezentowanych danych w polach w zależności od poprzednio wypełnionych elementów lub od kontekstu pracy (np. dane pracującego z formularzem użytkownika),
 • umożliwia zdefiniowanie zewnętrznych źródeł danych dla pól formularza (JDBC, Web-Serwis),
 • umożliwia pracę z wykorzystaniem podstawowych skrótów klawiszowych CTRL+C (kopiuj), CTRL+X(wytnij), CTRL+V(wklej),
 • umożliwia określenie zasad walidacji pól formularza (obowiązkowość, reguły walidacji),
 • umożliwia dodanie do każdego pola opisu i podpowiedzi w postaci pojawiającej się „chmurki”,
 • zapewnia pełną integrację z pozostałymi modułami systemu – zdefiniowane i opublikowane formularze dostępne są w module TiMSI Workflow Server, dzięki czemu można z nich korzystać w ramach Systemu
 • wfp3
 • wfp4

TiMSI Workflow Editor

TiMSI Workflow Editor to komponent umożliwiający tworzenie definicji procesów biznesowych. Definicje procesów tworzone są z wykorzystaniem graficznego edytora WYSIWYG zgodnie ze specyfikacją BPMN 2.0. TiMSI Workflow Editor umożliwia tworzenie procesów z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności udostępnianych przez TiMSI Workflow Server wraz z możliwością określania formularzy, jakie mają być prezentowane użytkownikom podczas wykonywania instancji procesu.

TiMSI Workflow Editor umożliwia tworzenie definicji procesów bez znajomości zagadnień związanych z informatyką takich jak choćby języki programowania. Użytkownik tworzący nową definicję musi jedynie posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz odpowiednią wiedzę biznesową umożliwiającą modelowanie procesu.

Główne cechy modułu TiMSI Workflow Editor:

 • zapewnia graficzny edytor WYSIWYG do tworzenia definicji procesów biznesowych zgodnie z notacją BPMN 2.0,
 • zapewnia możliwość określania interfejsów do innych systemów (usługa Web-Service, zapytania SQL, pliki CSV), które następnie mogą być wykorzystane w definiowanym procesie biznesowym,
 • zapewnia możliwość wysyłania powiadomień mailowych na określonych etapach procesu biznesowego,
 • zapewnia możliwość dodania do procesu kroku zatwierdzania operacji,
 • zapewnia możliwość stosowania FORK’ów i JOIN’ów (rozgałęzień i sklejeń) w procesach biznesowych (możliwość rozgałęzienia procesu na równoległe ścieżki i późniejszego ponownego scalenia),
 • zapewnia możliwość stosowanie ścieżek warunkowych (bieg procesu zależny od wprowadzonych danych, podjętych decyzji, itp.),
 • zapewnia możliwość stosowania porównań danych logicznych, liczbowych, dat oraz tekstowych w ramach kroków procesu,
 • zapewnia możliwość stosowania operacji arytmetycznych i logicznych w procesach biznesowych
 • zapewnia pełną integrację z pozostałymi modułami systemu – zdefiniowane i opublikowane procesy dostępne są w module TiMSI Workflow Server, dzięki czemu można z nich korzystać w ramach Systemu,
 • integracja z TiMSI Workflow Server zapewnia możliwość korzystania z danych (np. słowników) Systemu tworzonych w oparciu o prezentowane rozwiązanie,
 • zapewnia możliwość symulacji i testowania procesów biznesowych przed ich publikacją w TiMSI Workflow Server,
 • zapewnia możliwość określenia zdarzeń, których zajście spowoduje automatyczne uruchomienie procesu biznesowego
wfp2